ด่วน! กองทุนมีเงิน 82,214.92 บาท กู้ได้ทั้งสามัญ และฉุกเฉิน ยื่นกู้เลยจ้า

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายงานกองทุน เดือน พฤศจิกายน 2555

                       กองทุนเพื่อการศึกษา (หลวงพ่อสมบัติ ญาณวโร)
                รายการยอดเงิน ประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
ว/ด/ป
ที่กู้
รายชื่อผู้กู้
ประเภท
การกู้
เงินกู้
รายการส่งเงิน/รายรับ
ต้น
ดอก
รวม
มิ.ย.55
ผอ.สมัย
สามัญ
16,000มิ.ย.55
ผอ.วิทวัส
สามัญ
16,000มิ.ย.55
ครูรุ่งนภา
สามัญ
17,000มิ.ย.55
ครูธนวัฒน์
สามัญ
19,000มิ.ย.55
ครูปรเมศร์
สามัญ
8,000ส.ค.55
ครูศิรินันท์
ฉุกเฉิน
1,500ส.ค.55
ครูปรเมศร์
ฉุกเฉิน
1,500ต.ค.55
ครูลัดดาวัลย์
สามัญ
20,000ต.ค.55
ครูนครชัย
สามัญ
20,000ต.ค.55
ครูพิศมัย
สามัญ
20,000ต.ค.55
นายคำสิงห์
สามัญ
7,000ต.ค.55
ครูอาหร่าม
สามัญ
5,000ต.ค.55
ผอ.บัญญัติ
ฉุกเฉิน
2,000รวมเงินปล่อยกู้
153,000                  เงินคงเหลือในบัญชี
13,479.92
                รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น
166,479.92

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายงานกองทุน เดือน ตุลาคม 2555

              
                      กองทุนเพื่อการศึกษา (หลวงพ่อสมบัติ ญาณวโร)
                รายการยอดเงิน ประจำเดือน เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
ว/ด/ป
ที่กู้
รายชื่อผู้กู้
ประเภท
การกู้
เงินกู้
รายการส่งเงิน/รายรับ
ต้น
ดอก
รวม
มิ.ย.55
ผอ.สมัย
สามัญ
17,000
1,000
340
1,340
มิ.ย.55
ผอ.วิทวัส
สามัญ
17,000
1,000
340
1,340
มิ.ย.55
ครูรุ่งนภา
สามัญ
18,000
1,000
360
1,360
มิ.ย.55
ครูธนวัฒน์
สามัญ
19,000
-
380
380
มิ.ย.55
ครูปรเมศร์
สามัญ
8,500
500
170
670
ส.ค.55
ครูศิรินันท์
ฉุกเฉิน
1,500
-
30
30
ส.ค.55
ครูปรเมศร์
ฉุกเฉิน
1,500
-
30
30
รวมเงิน
82,500
3,500
1,650
5,150
              เงินคงเหลือในบัญชี
82,329.92
             รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น
87,479.92
ต.ค.55
ครูลัดดาวัลย์
สามัญ
20,000
-
-
-
ต.ค.55
ครูนครชัย
สามัญ
20,000
-
-
-
ต.ค.55
ครูพิศมัย
สามัญ
20,000
-
-
-
ต.ค.55
นายคำสิงห์
สามัญ
7,000
-
-
-
ต.ค.55
ครูอาหร่าม
สามัญ
5,000
-
-
-
ต.ค.55
ผอ.บัญญัติ
ฉุกเฉิน
2,000
-
-
-
รวมเงินปล่อยกู้เดือนตุลาคม
74,000
-
-
-
              เงินคงเหลือ/ยอดยกมา
87,479.92
             รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น
13,479.92